کتاب مردی با کبوتر

اثر رومن گاری از انتشارات نشر ثالث - مترجم: لیلی گلستان-داستان کمدی