کتاب آستریکس در جزیره کورس

اثر آلبرت اودرزو از انتشارات سامر - مترجم: فریبرز افروزی-داستان کمدی

Asterix and Obelix meet a new friend: a Corsican chieftain who had been Caesars prisoner. Together, the trio returns to Corsica to help foil the evil plans of the corrupt Roman, Praetor Perfidius.


خرید کتاب آستریکس در جزیره کورس
جستجوی کتاب آستریکس در جزیره کورس در گودریدز

معرفی کتاب آستریکس در جزیره کورس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آستریکس در جزیره کورس


 کتاب ما توی کتابیم!
 کتاب تلفن
 کتاب ما حرف نداریم!
 کتاب قصه های جوهای عاقل
 کتاب فرمانروایان فرومایه
 کتاب خانم فالکن، آشغال جمع کن